Sportslig plan for Sportsklubben Rapp – aldersbestemt

Sportsklubben Rapp arbeider etter bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund og gjeldende regelverk for Norges Håndballforbund.

Sportslig plan skal være verktøy for spillere, trenere og ledere for å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø. Dette skal sikre den sportslige og sosiale utvikling som er vårt mål.

Planen skal bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet vi driver i klubben.

Hovedmål for avdelingen

1. Gi barn og unge i bydelen et tilbud om å spille håndball i et trygt og godt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta ut fra sine forutsetninger.
2. Fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger.
3. Klubben ønsker å inkludere flest mulig spillere i lagene, og personer i støtteapparatet rundt lagene, men vil alltid prioritere klubb- og laginteresser foran individuelle interesser
4. Klubben definerer sine mål langsiktig. Kortsiktige utfordringer skal ikke føre til at klubbfilosofien revurderes fortløpende
De enkelte aldersklasser
Det arbeides med å stille lag i alle aldersklasser fra 7 til 18 år for både gutter og jenter. Når seriesystemet i NHF tillater det, stilles fortrinnsvis rene lag i aldersklassene, både for gutter og jenter.

Rekruteringen skjer fra skolekretsene Berg, Singsaker og Bispehaugen og fra 2. trinn.

Aktivitetsnivået i klassene under 12 år må ikke være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsgrener, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norsk Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårs idrett for barn under 12 år. I aldersklassene til og med 13 år, har alle rett til å spille like mye, og topping av lagene praktiseres ikke.

Deltakelse i Cuper skal fortrinnsvis finne sted i egen region eller tilstøtende region. Påmeldinger til cuper gjøres i enighet med sportslig leder innenfor budsjetterte rammer.

Aktiviteten i de enkelte aldersklasser

7-10 år: Har håndballaktivitet med trening minimum 1 t. pr. uke i gymsal. 7-åringene trenger ikke å delta i seriespill, men bør delta i lokale aktivitetsdager for disse. 8-10-åringer deltar i lokal aktivitetsferie. Det legges vekt på allsidighet, ball-lek og lystbetont aktivitet som fremmer koordinasjon, motoriske ferdigheter og bevegelsesglede.

Treningene bør planlegges slik at barna får være i fysisk aktive hele timen uten å måtte stå i kø å vente på tur i aktivitetene.

Det skal sikres variasjon mellom alle spilleplasser, lek- og lystbetont aktivitet hvor konkurransemomentet er helt underordnet, og hvor alle har lik rett til å delta.

11-12 år: Spiller i Trønderenergi-serien og trener minimum 1 gang pr. uke i hall og i tillegg om ønskelig 1 time i gymsal. Det er tradisjon å delta i åpningscup på høsten. Vekt på allsidig fysisk aktivitet, ballbehandling og tekniske ferdigheter skal gi utviklingsmuligheter for alle spillere, men med hovedvekt på godt miljø i laget, konkurransemomentet fortsatt underordnet. Variasjon på alle spilleplasser, alle spiller like mye.

13 –14 år: Spiller i Trønderenergi-serien og trener minimum 2 ganger pr. uke i hallen samt 1 time i gymsal. Begynnende vektlegging av spilleforståelse samt utvikling av ferdigheter hos den enkelte spiller, sikkerhet i ballbehandling. Unngå topping av laget.

Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter finter og skudd. . Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for enkeltspillere. Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet.

15 –18 år: Spiller i Trønderenergi-serien og trener minimum 3 ganger pr. uke i hallen samt 1 time i gymsal. Spilleforståelse skal vektlegges samt utvikling av ferdigheter hos den enkelte spiller, sikkerhet i ballbehandling.

Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for enkeltspillere. Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet.

Sportslig leder, trener og lagleder:

Der skal være minst en ansvarlig trener og lagleder med ansvar for treningsopplegg og kampledelse for hvert enkelt lag. Disse må arbeide innenfor klubbens målsetting og bære klubbens klubbdress under kamper.

Sportslig leder har ansvar for oppfølging av trener og lagleder mhp. påmeldinger, planlegging av arrangementer, anskaffelser av utstyr, informasjon, instrukser og trenerutvikling.

Alle trenere i aldersklassene under 10 år bør gjennomgå aktivitetslederkurs eller tilsvarende.

Alle som søker faglig utvikling tilbys trenerkurs i regi av Håndballregionen, kursene er kostnadsfrie

For å utvikle nye trenere gis det tilbud til spillerne fra og med 15-års lagene om aktivitetslederkurs. Sportslig ledelse søker å oppmuntre og legge til rette for at spillere videre oppover i klassene som har talent og lyst til det, får delta på regionens videre kurs for trenere.

Dommere:
Utvikling av gode dommere er en viktig oppgave for klubben. Alle spillerne fra og med 15 år gis tilbud om dommeropplæring. Deltakelse i dommerkurs gir nyttig håndballfaglig kunnskap også for trenere og spillere, og hever det sportslige nivået i klubben.

 

 

Adferd og holdninger:

Som spiller og person i støtteapparatet ønsker jeg å bli god på det jeg gjør, med utgangspunkt i de individuelle forutsetninger jeg har

Jeg elsker å konkurrere – innenfor de rammer fair play definerer

Jeg støtter andre i klubben i det å bli god, og gleder meg på vegne av andre når de lykkes.

Jeg ønsker å ha gode opplevelser i et fellesskap; lag – og klubbinteresser går foran egne.

Jeg ønsker å benytte den styrken fellesskapet gir meg, for å gi støtte tilbake til andre rundt meg.

Jeg møter andre i klubben og motstandere med folkeskikk og respekt

Jeg kommuniserer med andre på en åpen og ærlig måte.

Jeg viser respekt ovenfor trenere og andre støttespillere som engasjerer seg på dugnad for klubben

Jeg er stolt av å være en del av Sportsklubben Rapp

 

Regler for trening:

Jeg kommer på trening for å trene, ikke for å bli trent

Jeg kommer på trening i ordentlige treningsklær og sko

Jeg møter på trening ferdig skiftet i god tid før treningsstart

Jeg møter på trening med positive holdninger

Jeg rydder opp etter meg i hallen og garderoben etter trening.

 

Regelbrudd:

Ved dårlige holdninger på trening som forstyrrer treningsopplegget kan spillere ekskluderes fra trening.

Aggressiv adferd mot andre, fysisk og psykisk er uakseptabelt og fører til eksklusjon fra trening

Det er nulltoleranse for mobbing og fører til eksklusjon samt oppfølging sammen med foresatte.

 

Advertisement